Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (“dále jen ZOOÚ”), souhlasí uživatel se shromažďováním, užitím, zpracováním a uchováním osobních údajů na webových stránkách pro účel stanovený níže. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím systému na daných webových stránkách.

Zpracování osobních údajů

Uživatel uděluje souhlas pro zpracování všech údajů obsažených v registračním formuláři a uživatelském profilu na stránkách www.timixi.com správci dat, společnosti Timixi System s.r.o., IČO: 4431693, se sídlem Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4 - Podolí (dále jen “správce”). Souhlas je udělen na dobu neurčitou, do doby zrušení uživatelského profilu. Svůj souhlas se zpracováním údajů může uživatel kdykoliv odvolat pomocí webového rozhraní nebo e-mailovým požadavkem na adresu registrace@timixi.com (s uvedením e-mailu použitého při registraci), avšak spolu s tím musí přestat užívat služby Správce, které vyžadují registraci nebo platný profil uživatele.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se ZOOÚ. Správce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 24.3.2016 pod číslem registrace 00064971/001.

Práva uživatele

Odesláním formuláře při registraci nebo v profilu uživatele tento potvrzuje, že byl v souladu s § 12 a § 21 ZOOÚ informován o svých právech souvisejících se zpracováním údajů, a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění. Ve svém profilu může uživatel jednotlivé údaje měnit nebo mazat, platná e-mailová adresa je ovšem pro užití systému nezbytná. Uživatel prohlašuje, že byl se všemi vyplněnými částmi formuláře seznámen, všechny údaje uvedl přesně a pravdivě a poskytl je dobrovolně.

Použití osobních údajů

Uživatel bere na vědomí, že Správce osobních údajů je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (“ZSIS”) oprávněn používat elektronický kontakt (e-mailovou adresu) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů nebo produktů a služeb obchodních partnerů Správce a třetích osob. Podle § 5 odst. 5 ZOOÚ je Správce dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem nabízení obchodu a služeb. Elektronický kontakt může být zpřístupněn třetím stranám (zpracovatelům) výhradně za účelem rozesílání elektronické pošty jménem Správce. Vždy platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu uživatele.

Účel zpracování

Všechny údaje uvedené v registračním formuláři a profilu uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem poskytování služeb a komunikace mezi Správcem a uživateli.

Údaje v systému mohou být využívány pro sestavení anonymních analýz a statistik. Tyto výsledky mohou být při zachování anonymity obchodně nebo marketingově využívány.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem i další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo dodávce prací.

 

v 1.06 / 13.7.2016

 

Publikováno: 1. 4. 2016


ver 1.7.6