Obchodní podmínky Timixi

 

  1. Preambule

Těší nás, že využíváte služeb naší společnosti pro práci s časovými osami. Tyto služby jsou poskytovány společností Timixi System s.r.o., IČO: 4431693, se sídlem Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4 - Podolí (“poskytovatel”). Registrací do systému vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami, Podmínkami používání souborů cookiesEtickým kodexem uživatele. Pečlivě se s nimi, prosím, seznamte.

 

  1. Základní pojmy

Systém Timixi: zahrnuje internetové stránky, programy a aplikace provozované v prostředí internetu. Systém je tvořen produkty Timixi a/nebo třetích stran.

Časová osa: skupina časově zařazených Událostí, společně zpřístupněná v Systému. Časová osa je základní entitou v Systému, Uživatel může vytvořit nebo získat jednotlivou osu.

Událost: údaj se základní datumovou informací, dílčí údaj Časové osy. V základní podobě obsahuje datum a název Události. Uživatel nemůže získat nebo vytvořit Událost izolovaně (bez Časové osy).

Uživatel: osoba užívající Systém buď s identifikací (registrace, přihlášení) nebo bez ní. Pro užívání některých částí Systému nejsou registrace ani přihlášení nutné.

Použití časové osy: po získání časové osy má Uživatel právo používat osu v rámci systému Timixi, a to zejména prohlížet osu v grafickém zobrazení, realizovat znalostní kvízy, využívat embed propojení a další dostupné funkce.

Profil: souhrn osobních a obchodních údajů o Uživateli, vzniklý na základě registrace. Profil může být doplněn údaji o aktivitě Uživatele v Systému.

Kredit: interní zúčtovací jednotka, sloužící ke směně za služby Systému, zejména Časové osy. Uživatel získává Kredity typicky nákupem po Balíčcích kreditů. Kredity mají určenou dobu platnosti, během které je Uživatel povinen je vyčerpat. Po uplynutí doby platnosti se zbývající Kredity považují za využité.

Žeton: interní symbolická jednotka, reprezentující obvykle hodnotu slevy, případně hodnotu doplňkových služeb Systému. Uživatel získává Žetony činností prospěšnou pro Systém, typicky tvorbou vlastních Časových os, hodnocením Časových os a podobně. Žetony mají určenou dobu platnosti, během které je Uživatel oprávněn je vyčerpat. Po uplynutí doby platnosti se zbývající Žetony považují za využité.

Balíček kreditů: obchodní jednotka, zahrnující jeden nebo více Kreditů. Balíček může  Uživatel zakoupit pomocí Platební brány.

Platební brána: internetová aplikace třetí strany, sloužící ke zprostředkování zabezpečené platby. Platba je nejprve provedena na bankovní účet zprostředkovatele, následně dochází k převodu na účet Poskytovatele. Nákupy Platební branou lze provádět zvolenou platební metodou bezhotovostně, zejména platební/kreditní kartou nebo pomocí převodu na účet Poskytovatele. V případě platby převodem na účet je Uživatel povinen uvést při úhradě ceny služby přidělený variabilní symbol platby. Závazek Uživatele uhradit cenu služby je splněn okamžikem připsání částky na účet Poskytovatele. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

  1. Uživatel

Pro plné užívání Systému se Uživatel musí registrovat prostřednictvím webového formuláře v Systému Timixi.

Uživatel zodpovídá za zadání pravdivých údajů o Uživateli. Uživatel je povinen své přístupové údaje chránit a neumožnit jiné osobě přístup do Systému.

Po ověření registrace e-mailem je Uživatel oprávněn kompletně využívat Systém, zejména zobrazení, získávání, tvorbu a úpravu Časových os.

Při ztrátě přístupových údajů si může Uživatel od Systému vyžádat obnovení přístupu.

Získání Časových os v Systému Timixi může být vázáno na směnu za Kredity. Snížení počtu potřebných Kreditů je možné použitím Žetonů. Maximální množství aplikovatelných Žetonů je uvedeno jednotlivě pro danou Časovou osu.

Uživatel může svůj Profil kdykoliv zrušit požadavkem v Systému Timixi. Při zrušení bude vymazán Profil Uživatele ze Systému a ukončeno zpracování osobních údajů za účelem užívání Systému.

Při užívání Systému, zejména při vkládání nebo editaci údajů, zveřejňuje Uživatel pouze takový obsah, který není v rozporu s právním řádem České republiky, smluvními podmínkami, Etickým kodexem, a který nemůže poškodit dobré jméno Poskytovatele či jiných osob. Nedodržení těchto požadavků je považováno za významné porušení smluvních podmínek a může mít za následek omezení nebo zablokování přístupu ke službám bez nároku na náhradu.

 

  1. Systém

Systém Timixi umožňuje tvorbu a editaci uživatelských Časových os, získávání vytvořených os z katalogu, zobrazování všech os, realizaci znalostních kvízů, obsluhu Uživatelů a další služby.

Služby Systému Uživatel využívá ode dne registrace po celou dobu existence profilu v systému. Uživatel může službu užívat opakovaně, na různých zařízeních umožňujících internetový provoz (typicky počítač, notebook, tablet, mobil, čtečka). 

Uživatel má v Systému k dispozici ukázkové Časové osy zdarma. Bez ověření funkčnosti technického a programového vybavení (zejména internetového prohlížeče a podpory javascriptu) pomocí ukázkových Časových os Uživatelem je Timixi oprávněno zamítnout případné reklamace z tohoto důvodu.

Služba je Uživateli zpřístupněna během provozu Systému “tak jak je”. Timixi nezaručuje provoz bez přerušení, plnou dosažitelnost a spolehlivost všech součástí Systému. V případě výpadku, odstávky nebo údržby Systému mohou být služby Uživatelům nedostupné bez nároku na kompenzaci. Systém je průběžně aktualizován, jsou doplňovány a odebírány jednotlivé funkce. Provoz Systému může být ukončen, rozsah služeb uvedený ve smluvních podmínkách pak přestává platit.

 

  1. Nákup, dodání

Předmětem obchodu mezi Uživatelem a Poskytovatelem je zpřístupnění digitálního obsahu v Systému Timixi, realizované formou nákupu Balíčků kreditů. Uživatel tento digitální obsah využívá čerpáním jednotlivých kreditů z nakoupeného balíčku na získávání Časových os, realizaci kvízů a další funkce Systému. Nákup kreditů, jejich počet a čerpání v rámci Systému je evidováno v systémovém profilu Uživatele; v případě pochybností je údaj v Systému Timixi brán za rozhodující. 

Pro objednání digitálního obsahu (tj. nákupu Balíčku kreditů) Uživatel vyplňuje webový formulář. Uživatel před odesláním objednávky ověřuje jak své kontaktní údaje, tak objednávané služby, zejména typ objednávaných služeb, jejich počet a cenu.

Poskytovatel tímto informuje Objednatele, že v případě této uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.

Odeslanou objednávku Timixi Uživateli potvrzuje zobrazením transakce v Systému a zasláním informačního e-mailu.

Za okamžik zaplacení se považuje okamžik ověření ceny za nákup na účtu Poskytovatele. Po ověření platby za nákup je do Profilu Uživatele zapsána informace o provedeném nákupu a zpřístupněny (dodány) nakoupené Kredity. Při realizaci nákupu ani při čerpání Kreditů nejsou Uživateli účtovány žádné poplatky.

Ceny služeb uvedené v Systému jsou konečné, včetně daní a poplatků.  

 

  1. Reklamace

Poskytovatel dbá na funkčnost Systému a bezvadnost dodávaných Časových os. Pokud přesto dojde k závadě a Uživatel chce reklamovat vadné plnění, musí o tom informovat Poskytovatele pomocí webového rozhraní v Systému nebo e-mailem na adrese system@timixi.com nebo korespondenčně na adrese sídla. Poskytovatel se k reklamaci vyjádří v zákonné lhůtě. Další práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

  1. Odstoupení

Zejména z důvodů, uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, je vyloučena možnost odstoupení, neboť je Objednateli umožněno čerpat digitální obsah dle této smlouvy ihned, jakmile po ověření platby obdrží zakoupené Kredity. Objednatel potvrzuje svůj souhlas s tímto ustanovením před uzavřením závazné objednávky.

 

  1. Autorská práva 

Veškerý obsah Systému je chráněn právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. Vlastnictví obsahu vloženého Uživatelem nepřechází na Poskytovatele, Uživatel ovšem výslovně uděluje Poskytovateli bezplatnou, časově neomezenou licenci pro užití jím vloženého obsahu v celém Systému a pro marketingové účely.

Uživatel plně zodpovídá za dodržení autorských práv jím vkládaného obsahu, zejména za oprávnění sdílet jím vkládaný obsah, pokud není sám jeho autorem.

Obsah Systému je zakázáno rozmnožovat, rozšiřovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám.

 

  1. Záruky a odpovědnost 

Přístup do Systému a k Profilu Uživatele je chráněn přihlašovacím heslem, které je musí Uživatel chránit před zneužitím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího hesla nebo za případnou újmu vzniklou v důsledku takového zneužití.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Systému Timixi. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. Poskytovatel bude pokračovat v poskytování služeb systému Timixi v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

 

  1. Závěrečná ustanovení 

Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem je určen rozhodným právem České republiky. Obecná problematika neupravená smluvními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a dalších právních předpisů.

Poskytovatel má vyhrazeno právo tyto smluvní podmínky kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Poskytovatel s dostatečným předstihem změněné smluvní podmínky zveřejní v Systému Timixi a určí jejich datum účinnosti. Pokračování ve využívání smluvních podmínek po datu účinnosti je chápáno jako projevení souhlasu Uživatele s pozměněným zněním smluvních podmínek.

Smluvní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 4. 2016.

 

 

v 1.09 / 1.4.2019

 

Publikováno: 1. 4. 2016


ver 1.7.6