Přednosti znalostního kvízu

Jak správně namíchat různé typy otázek do tematického testu?

 

znalostní kvíz ve škole (ilustrační foto: Freepik.com)

Časové osy mohou mít mnoho podob a navazujících způsobů využití. Když jsme ale pátrali, kde také přidávají k osám ještě znalostní kvízy, nebyli jsme úspěšní. Proč jsme tedy tak nadšení z napojení testů na časové osy - funkčnosti, kterou nikdo jiný k chronologickému zobrazování nenabízí?


Při používání časových os jsme vždycky mysleli nejvíce na školu. Sadu v čase ukotvených akcí ovšem nepovažujeme za téma k memorování, spíš za jakési klubko událostí, propojených vazbami a souvislostmi. A pokud chápeme vizualizaci na časové ose za výborný nástroj pro výuku, je ověření pomocí znalostního kvízu jejím logickým završením.

Učitel potřebuje mít zpětnou vazbu, zda jeho přiblížení probraného tématu padlo na úrodnou půdu (samotné známkování v tom ani nemusí hrát významnou roli). Podobná prověrka pochopení a vědomostí je ale přínosná i pro studenta (může dělat kvízy v rámci vlastní přípravy). V neposlední řadě je kvíz prostě zábavnější formou výuky (některé spojitosti si žák může ujasnit až při samotném testování).

Timixi využívá celý soubor dat v systému velmi efektivně - pro vykreslení časové osy a následně i pro sestavení kvízu. Valná část kvízových otázek neověřuje nějaké "nabiflování" dat, ale ptá se na souvislosti, zkoumá obeznámení s tématem, povědomí o posloupnosti dějů. Pro pedagoga nepředstavují kvízy žádnou časovou zátěž - celá sada otázek se vytvoří automaticky, na jedno stisknutí tlačítka.


Aby testování nebylo pro studenty jen pouhou zaškrtávací hrou, zformulovali jsme různé typy otázek s výraznou diferenciací jejich obtížnosti. Můžeme je rozdělit do několika skupin:

seřazení událostí - Začínáme tou nejsnadnější variantou - dotazem na správnou chronologii událostí. Pro zodpovězení otázky stačí základní orientace v tématu a jistá dávka soustředění. Otázka se objevuje ve dvou verzích - posouzení správnosti seznamu (odpověď ano/ne) a výběr jednoho správně seřazeného seznamu z více nabízených (odpověď a/b/c/d). V závěrečném vyhodnocení mají otázky se seznamy stanoveno nízké bodové hodnocení odpovědí.znalostní kvíz Timixi

přiřazení datum-událost - Otázky se týkají spojení události s datumem, vyžadují již přesnější znalost údajů. Stále se ovšem jedná o výběr z nabízených možností, který umožňuje obstát i při nepřesných znalostech. Otázka se může objevit ve třech verzích - posouzení korektnosti nabízené dvojice událost-datum (ano/ne), výběr 1 správného ze 4 datumů pro danou událost (a/b/c/d) a naopak volba jedné odpovídající události pro předložené datum (a/b/c/d). Otázky se čtyřmi možnostmi mají nastavenu střední váhu bodového hodnocení.

vyhodnocení dvojic - Otázky s vytvořenými páry událost-datum. Žák vybírá podle verze otázky buď jedinou chybnou dvojici, nebo jedinou správnou ze čtyř nabízených (a/b/c/d). Otázky jsou do vyhodnocení zařazeny se střední váhou odpovědi.

časová vzdálenost - Skupina otázek, které vyžadují vesměs dobrou orientaci v tématu. V jednodušší verzi se posuzuje pouze správnost předložené vzdálenosti dvou událostí (ano/ne, nižší váha). O stupeň náročnější je výběr ze seznamu - hledá se událost, která patří časově před nabízenou (a/b/c/d). Vysoké hodnotící koeficienty pak mají otázky se zvolením správné časové vzdálenosti, výběr časově nejbližší události ke stanovené a volba události podle stanovené uplynulé doby.

tip #45    Vyzkoušejte se svými žáky, kolika způsoby se v Timixi dají tvořit kvízové otázky (a dívat se tak na události v časové ose z různé perspektivy).

Při vyhodnocení kvízu se bere v úvahu správnost odpovědi a její obtížnost stanovená bodovým koeficientem. Kvůli srovnatelnosti jednotlivých kvízů se používá procentuální skóre. Při každém spuštění se totiž vytvářejí nové kombinace testovacích otázek a odpovědí, aby šlo kvízy na dané téma využívat opakovaně.

Znalostní kvízy při výuce

Mnohostrannému využití znalostních kvízů při výuce se chci věnovat někdy příště ještě podrobněji. Teď jen připomenu, že kvízy můžete uplatnit různou formou: samostatně (studenti si sami doma ověřují, jak téma zvládli a co se mají ještě doučit), kontrolně (učitel zadává kvíz studentům, kteří řeší testy jednotlivě na počítačích/tabletech nebo písemně) i společně (učitel promítá otázky na projektoru ve třídě, studenti navrhují a obhajují zvolené odpovědi).
 

 

Stejné parametry pro sestavení a vyhodnocení mají také kvízy v off-line podobě. Jejich velkou předností je využitelnost pro školní předměty, které by obtížně získávaly přístup do počítačové učebny. V papírové podobě se dají snadno použít v každé třídě nebo i mimo školu.

Skladba otázek v kvízech Timixi umožňuje ověřovat nejen encyklopedické znalosti studentů, ale hlavně dává šanci zabodovat i studentům, kteří si nejsou v přesných datech jistí, přesto se v tématu dobře orientují. Některé typy otázek staví na pochopení širších časových souvislostí nebo podporují logickou úvahu i při slabších detailních znalostech. Kvízy nad časovou osou se tak snaží napomáhat konstruktivistickému pojetí výuky.

 

Systém automaticky sestavovaných kvízů umožňuje učiteli vypustit starost o ruční sestavení vyváženého testu a soustředit se na výuku. Testování může přenechat na žáky, kteří pomocí kvízů v Timixi sami odhalí slabší stránky svého přehledu o tématu. Generované znalostní kvízy jsou dostupné u každé osy (s alespoň 10 událostmi) z redakční nabídky, stejně tak jako ve vlastních, zdarma vytvořených časových osách.

 

Honza Brich


 

 

 

Foto: FreePik.com

Publikováno: 7. 11. 2017


ver 1.7.6