Chcete učit informatiku zajímavě?

Jeden tip pro učitele bych tu tedy měl…

 

školní informatika a časové osy (ilustrační foto: rawpixel.com/Unsplash)

Časová osa je dobrý nástroj pro učitele k vysvětlení souvislostí mezi událostmi. Při tvorbě vlastní osy mohou navíc studenti osvědčit hned několik svých kompetencí. Časové osy se dají šikovně používat v mnoha školních předmětech, nejlepší příležitost je k tomu ale právě při hodině informatiky - v učebně s počítači.


Tvorba vlastní časové osy je komplexní úloha (nastudování tématu, výběr událostí, zpracování dat, zápis do webové aplikace, zpracování fotek, zdrojů, korektur atd.). Míří tedy až na samotný vrchol Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Žádný z dílčích kroků ale při použití Timixi nestaví bariéru konečnému výsledku a neohrozí vytvoření časové osy. Chybné zpracování nebo nepochopení jednotlivého úkonu zde naštěstí znamená spíš horší celkový výsledek než předčasný konec tvorby.

 

Vyberte tedy téma a upozorněte žáky na úskalí jednotlivých kroků:

zdroje informací   Wikipedie by určitě neměla zůstat jediným podkladem pro tvorbu osy. Na druhé straně se velmi obtížně pracuje s mnoha zdroji zároveň. Ideálním řešením je vybrat hlavní zdroj informací a ostatní prameny použít k doplnění nebo ověření.

pohled   Schopní studenti se nevyhnou otázkám typu Co chci svým výběrem událostí sdělit? Na co chci upozornit? Jak zvolené události nejvíc vyniknou? Volba pohledu velmi ovlivní následný výběr konkrétních událostí a způsob jejich zpracování do jednotlivých hesel.

pojetí   Po pročtení zvolených podkladů je nutné vybírat události pro osu a stanovit, které období do časové osy zahrnu, kolik přibližně událostí zobrazím, s jakou podrobností nebo formátem budu zadávat datum, kdy použiji bodové a kdy pásmové (intervalové) události. Je to nenápadná motivace studentů k pečlivému nastudování zadaného tématu.

vkládání údajů   Technická pasáž - založení časové osy, vkládání jednotlivých událostí (obsluha datumu a formátu, popř. upřesňující volby), přiřazení kategorií a štítků.

příprava obrázků   Vyhledání vhodných fotek, ověření licencí pro použití, zpracování fotek v editoru, nahrání do aplikace, seřazení, popisky.

redakční zpracování   Celkový popis osy (tématu), doplnění zdrojů k ose a jejich správný zápis, popisky vč. licencí u obrázků, jazyková korektura.

sdílení   Nasdílení vytvořené osy učiteli v dohodnuté variantě kooperace (prohlížení vs. úpravy).

tip #30   Vytvoření časové osy v Timixi je komplexní úkol, který ale v základní podobě dokáže vyřešit každý student.

Po dokončení této etapy je teď na řadě pedagog. Měl by mít rozmyšlen způsob další práce s osou ve třídě. - Pokud si nechal vytvořené časové osy sdílet pro prohlížení, může celá třída společně (např. s využitím dataprojektoru) sledovat a komentovat zpracování jednotlivých časových os a inspirovat se pro změny ve vlastní ose.

Lepší možností je vyzvat žáky ke sdílení časové osy svému učiteli s právem úprav - učitel své konkrétní připomínky může vkládat rovnou k ose nebo jednotlivým událostem (klidně třeba do popisu). V případě své nejistoty má žák možnost ještě podle doporučení učitele provést opravy a doplnění. Očekávané společné hodnocení ve třídě je pro něj pak příjemnější.

Učitel už během práce žáků s časovými osami získává představu o úkolech, které žákům dělají problémy. Zároveň si každý student pro sebe vytvoří časovou osu - vlastní autorské dílo. Důkaz svých schopností, příležitost k vylepšování časové přímky i podklad pro znalostní kvíz ze svého souboru událostí.

 

Honza Brich


 

 

 

photo by rawpixel.com / Unsplash

Publikováno: 28. 7. 2017


ver 1.7.6